"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

 

Zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z postanowieniami przepisów Prawo oświatowe Art. 108a. ust. 1, USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Art. 50. ust. 2, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Art. 22[2] par. 1

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców mając na uwagę w/w przepisy w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pracownikom oraz osobom odwiedzającym szkołę oraz rzetelnemu  zabezpieczeniu majątku zawiadamia o stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie szkoły. Monitoringiem objęte są następujące miejsca: korytarze i hol oraz teren dookoła placówki, miejsca objęte monitoringiem posiadają oznaczenia tablicą informacyjną z wizerunkiem kamery. Wybrane miejsca są podatne na akty wandalizmu, braku poszanowania mienia oraz kradzieże.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, z siedzibą w Borzęciczkach 11, 63-720 Koźmin Wlkp. Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontaktować się można za pomocą maila biuro@msvs.com.pl  Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie są udostępniane innym odbiorcą, profilowane ani przekazywane po za terytorium UE.

 

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w SOSW im. J. Korczaka w Borzęciczkach

 

Link - kliknij w tekst poniżej:

Obowiązek informacyjny SOSW Borzęciczki na www-2020.docx

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela maja 23, 2021.