"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
STATUT

 

STOWARZYSZENIE

"WSPÓLNA DROGA"

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

ZA ROK OBROTOWY 2012

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

„ Wspólna Droga ”

 

1. Oświadczenie kierownictwa

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

z późniejszymi zmianami. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie

finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 r., na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.,

- Rachunek zysków i strat za okres od 01 września 2012 do 31 grudnia 2012r.,

- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami

ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową

i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia:

1. ElŜbieta Tomczyk ……………………………………

2. Barbara Zakrzewska ……………………………………

3. Aldona Klinkosz ……………………………………

4. Beata Iwańska ……………………………………

5. Anna Lechman ……………………………………

6. Marzena Łagoda ……………………………………

7. Ilona Styburska ……………………………………

8. Justyna Szadel ……………………………………

 

CZĘŚĆ I

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2012ROK

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Nazwa Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH działające

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w

Borzęciczkach „ Wspólna Droga ”

Adres siedziby

Borzęciczki 11, 63-720 Koźmin Wlkp.

e-mail: wspolna.droga@wp.pl

www.sosw.republika.pl

tel./fax 62 7216993

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno

sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak teŜ nie

sporządzających takich sprawozdań).

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer

w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda IX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- NIP 6211811595

- REGON 302122815

4. Dane dotyczące członków Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja).

1. ElŜbieta Tomczyk - prezes zarządu

2. Barbara Zakrzewska - w-ce prezes zarządu

3. Aldona Klinkosz - w-ce prezes zarządu

4. Beata Iwańska - skarbnik zarządu

5. Anna Lechman - sekretarz zarządu

6. Marzena Łagoda - członek zarządu

7. Ilona Styburska - członek zarządu

8. Justyna Szadel - członek zarządu

5. Określenie celów statutowych organizacji

a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin mających

szczególnie trudną sytuację Ŝyciową w zakresie: edukacji, rehabilitacji,

terapii, opieki, wychowania i profilaktyki.

b) prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę,

kulturę i ekologię.

c) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki.

d) organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji,

turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych.

e) wspomaganie wyposaŜenia szkoły i internatu oraz poprawy warunków ich

funkcjonowania.

f) upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na

rzecz ich integracji społecznej w środowisku lokalnym.

g) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania

kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

h) organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków Stowarzyszenia

dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pozyskiwania

środków.

i) wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu

terytorialnego, organami administracji państwowej, innymi organizacjami

pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i osobami

fizycznymi.

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas nieokreślony

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

8. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów

i pasywów.

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie

prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz. U.

z 2003r. Nr 11, poz. 117)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej

wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich

zawarte były porównywalne.

Sporządziła: Borzęciczki, 24.01.2013 roku

 

CZĘŚĆ II

BILANS 2012

 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób

Niepełnosprawnychdziałającego

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno

– Wychowawczym

im. J. Korczaka w Borzęciczkach

„ Wspólna Droga ”

BILANS

REGON:302122815

na dzień 31.12.2012 r. (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na

2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

Aktywa trwałe A Fundusze własne 1060,00

Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1060,00

Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny

NaleŜności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok

obrotowy

Inwestycje długoterminowe 1 NadwyŜka przychodów nad

kosztami (wielkość dodatnia)

Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe

2 NadwyŜka kosztów nad

przychodami (wielkość ujemna)

Aktywa obrotowe 1060,00 B Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

Zapasy rzeczowych aktywów

obrotowych

I Zobowiązania długoterminowe z

tytułu kredytów i poŜyczek

II Zobowiązania krótkoterminowe i

fundusze specjalne

1 Kredyty i poŜyczki

2 Inne zobowiązania

NaleŜności krótkoterminowe

3 Fundusze specjalne

Inwestycje krótkoterminowe III Rezerwy na zobowiązania

Środki pienięŜne 1060,00 IV Rozliczenia międzyokresowe

Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe

przychodów

Krótkoterminowe rozliczenia

międzyokresowe 2 Inne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa 1060,00 Suma bilansowa 1060,00

Data sporządzenia: 24.01.2013r. Sporządziła:

Część III

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2012

 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

im. J. Korczaka w Borzęciczkach

„ Wspólna Droga ”

REGON 302122815

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Kwota za rok

poprzedni

Kwota za rok

Pozycja Wyszczególnienie obrotowy

2011 2012

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1060,00

I. Składki brutto określone statutem 1060,00

II. Inne przychody określone statutem -

B. Koszty realizacji zadań statutowych 564,81

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności

nieodpłatnej poŜytku publicznego 564,81

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności

odpłatnej poŜytku publicznego

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

C. Wynik finansowy na działalności statutowej

(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 495,19

D. Koszty administracyjne -

1 ZuŜycie materiałów i energii -

2 Usługi obce -

3 Podatki i opłaty -

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i

inne świadczenia -

5 Amortyzacja -

6 Pozostałe -

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w

pozycji A i G) -

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D

i H) -

G. Przychody finansowe -

H. Koszty finansowe -

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie

działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)

(C-D+E-F+G-H)

495,19

J. Zyski i straty nadzwyczajne -

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia -

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna -

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 495,19

I. Ŝnica zwiększająca koszty roku następnego

(wielkość ujemna) -

II. Ŝnica zwiększająca przychody roku

następnego (wielkość dodatnia) -

Data sporządzenia: 24.01.2013r. Sporządziła:

 

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA DODATKOWA 2012

 

IFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH działające przy

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

„ Wspólna Droga ” prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.

Rok obrotowy trwał od 01 września 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

1. Zrealizowane przychody:

Lp. Wyszczególnienie Wpływ w 2012roku

Przychody ogółem 1060,00

Przychody z działalności

statutowej 1060,00

1. Składki członkowskie 1060,00

2. Darowizny i wpłaty pienięŜne 0,00

I.

3. Darowizny rzeczowe 0,00

II. Przychody finansowe 0,00

III. Pozostałe przychody 0,00

2. Zestawienie kosztów:

Lp. Wyszczególnienie Kwoty w 2012roku

Koszty ogółem 564,81

I. Koszty realizacji działalności

statutowej 564,81

II. Koszty administracyjne

III. Pozostałe koszty

IV. Koszty finansowe

3. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań

związanych z działalnością statutową.

Na dzień bilansowy tego rodzaju zobowiązania nie wystąpiły.

+

4. Informacje o sprawach osobowych

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

Stowarzyszenie w roku obrotowym 2012 nie realizowało Ŝadnej z form zatrudnienia.

Wynagrodzenia Zarządu

W 2012 roku Stowarzyszenie nie wypłacało członkom Zarządu wynagrodzeń.

PoŜyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2012 roku członkowie Zarządu nie mieli zobowiązań z tytułu

otrzymanych od Stowarzyszenia poŜyczek i podobnych świadczeń.

Borzęciczki, dnia 24.01.2013r. Sporządziła: …………………….…………..

Podpisy członków zarządu:

1. ElŜbieta Tomczyk ……………………………………

2. Barbara Zakrzewska ……………………………………

3. Aldona Klinkosz ……………………………………

4. Beata Iwańska ……………………………………

5. Anna Lechman ……………………………………

6. Marzena Łagoda ……………………………………

7. Ilona Styburska ……………………………………

8. Justyna Szadel ……………………………………

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela marca 10, 2013.