"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

AKTYWNA TABLICA

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Borzęciczkach uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica".

W ramach projektu placówka została wyposażona w Interaktywny Monitor Dotykowy wraz z laptopem. Jest on stosowany w połączeniu z interaktywną tablicą suchościeralną. Obsługa oprogramowania jest prosta, pisanie jest płynne, funkcje rozbudowane. Nauczyciele mogą używać oprogramowania edukacyjnego przygotowując lekcje. Oprogramowanie można łatwo wykorzystać na wszelkich kursach nauczania oraz w klasie. Tworzy ono żywe i interaktywne środowisko dla uczniów.

 

  

 


Urządzenie to jest dużym ekranem projekcyjnym, z którego obraz jest widoczny dla wszystkich słuchaczy w sali wykładowej lub uczniów w klasie. Powierzchnia tablicy jest czuła na dotyk, dzięki temu osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwania komputera, uruchomiania dowolnych programów. Wygląda to tak, jak byśmy pracowali na bardzo dużym tablecie. Dodatkowo pozwala, tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, na pisanie, rysowanie.

Korzyściami ze stosowania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym są:

    równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy,

  lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów,

  łatwość operowania obrazem daje nauczycielom dużą elastyczność w przygotowaniu materiału do zajęć bez względu na stosowaną metodę nauczania,

  mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom wyrazić i zrozumieć idee,

  większe zainteresowanie uczniów,

  wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie nauczania ze wszystkimi jej możliwościami bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej,

  nauczyciel nie jest „schowany” za komputerem (centralną postacią nie jest maszyna, ale pedagog sterujący procesem nauczania),

  wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej osiągane jest dzięki zastosowaniu tylko jednego komputera z wideoprojektorem i tablicy interaktywnej,

  stosowanie ćwiczeń interaktywnych,

  możliwość wykorzystania w czasie zajęć dowolnych programów uruchamianych na komputerze (w tym programów edukacyjnych, a szczególnie multimedialnych).

 

 

KONSPEKTY ZAJĘĆ

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV-VIA

 

Temat: Jak napisać przepis?

Prowadząca: mgr Katarzyna Cieślak

Czas: 2 jednostki lekcyjne

Termin: 25.04.2018, 26.04.2018

Cele wynikające z podstawy programowej:

Kształcenie literackie i kulturowe:

- odczytuje informacje z przepisu, analizuje kompozycję przepisu (I.2.4)

Tworzenie wypowiedzi:

-stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny 

z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity) – przepis kulinarny (III.1.3)

Metody i techniki pracy:

-praca z tekstem, metody aktywne, rozmowa

Formy pracy: jednostkowa, grupowa

Środki dydaktyczne:

podręcznik „ Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska- Kleban do klasy IV, GWO, tablica MAC TECHNOLOGIE, książeczki z przepisami.

Przebieg lekcji:

1. Powitanie.

2.Zapoznanie uczniów z tematem lekcji, przedstawienie celów.

3. Zapisanie tematu lekcji.

4. Rozmowa na temat, jak należy zachować się w kuchni podczas przyrządzania potraw.

5. Praca w grupach- spisanie regulaminu bezpiecznego przygotowywania potraw.

6. Zapisanie regulaminu na tablicy:

Przygotowując potrawy pamiętamy o bezpiecznym ich przygotowaniu:

- myjemy ręce,

-dbamy o czystość przyborów kuchennych,

- korzystając z urządzeń elektrycznych (mikser, piekarnik, itp.) prosimy o pomoc osoby dorosłe.

7. Odczytanie fragmentów książki kucharskiej dla dzieci zawartych w podręczniku „ Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska- Kleban do klasy IV, GWO.

Wykorzystanie tablicy MAC TECHNOLOGIE do korzystania z  e-podręcznika.

8.Analiza treści i formy podanych przepisów:

- uczniowie wypowiadają się, czego dotyczą informacje podane w przepisach, wyjaśniają, czemu służą umieszczone w przepisach rysunki. Powinni dojść do wniosku, że zawarte w przepisach informacje dotyczą  potrzebnych składników, ich ilości oraz czynności, które należy wykonać po kolei, aby przygotować potrawy.

9. Zapisanie na tablicy informacji o przepisie:

Przepis to informacja o tym, z czego i w jaki sposób możemy przyrządzić potrawę. Przepis zawiera następujące informacje:

- nazwa potrawy,

- czas przygotowania,

- składniki i przybory kuchenne potrzebne do jej sporządzenia,

- sposób przygotowania ( co i w jakiej kolejności należy wykonać).

10. Przeglądanie książeczek z przepisami, szukanie przepisów z ulubioną potrawą, wymiana informacji na temat przepisów, szaty graficznej książek z przepisami.

11. Pożegnanie.

    

 

Konspekt lekcji biologii w klasie VII 

Lekcja przeprowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

 

Budowa i cykl pracy serca.

 

Cele lekcji:

Wiadomości:

         Uczeń:

- pokazuje i określa położenie serca w swoim organizmie

- poznaje jego wielkość i budowę

- poznaje i umie omówić cykl pracy serca

- wie z czego wynikają takie parametry pracy serca jak ciśnienie i puls

 

Umiejętności:

        Uczeń:

- przenosi informacje uzyskane w czasie filmu na karty pracy

- umie odróżnić poszczególne struktury budowy organu

- wyjaśnia zasadę automatyzmu pracy serca

- umie zbadać puls swój i kolegi

- umie mierzyć ciśnienie krwi ciśnieniomierzem

Postawy:

       Uczeń uczy się sumienności i dociekliwości w poznawaniu budowy organów, sumiennie ogląda film i samodzielnie wykonuje notatki.

Metody:

Pogadanka, oglądanie krótkich filmików, doświadczalna – badanie tętna i ciśnienia krwi, wypełnianie kart pracy

 

Środki dydaktyczne:

Płyta DVD z podręcznika „Puls życia 2, tablica interaktywna, karty pracy, ciśnieniomierz, podręcznik, zeszyt ucznia

 

Przebieg lekcji:

1.     Czynności organizacyjne.

2.     Powtórzenie wiadomości z lekcji poprzedniej.

Wybrany uczeń wymienia podczas odpowiedzi przed klasą rodzaje naczyń krwionośnych i dokładnie charakteryzuje jeden z nich.

Następnie nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zadanie, które uczeń rozwiązuje samodzielnie i prezentuje jego rozwiązanie kolegom z klasy

 

3.     Faza realizacyjna:

- nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy 

- nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie co wiedzą o sercu  

            człowieka:

          - zadaje pytanie gdzie jest ono zlokalizowane i burzy mity krążące na ten  

            temat pokazując na tablicy 2 minutową animację

          - pyta w którym momencie serce podejmuje swoją pracę i włącza krótki  

            filmik, który potwierdza lub nie odpowiedzi uczniów

          - nauczyciel prezentuje filmik przedstawiający budowę serca człowieka,

            po którego zakończeniu rozdaje karty pracy uczniom i prosi o ich 

            uzupełnienie ( w razie konieczności film zostaje zaprezentowany jeszcze             raz )

          - nauczyciel włącza animację prezentującą pracę serca i omawia 

            z uczniami cykl pracy serca, który następnie pomaga uczniom    

            rozsypankę wyrazową

          - uczniowie starają się rozwiązać wyświetlane na tablicy interaktywnej  

             zadania i sami sprawdzają uzyskane wyniki 

          - nauczyciel pokazuje uczniom wynik badania EKG i informuje ich,

            iż jest to graficzny zapis pracy serca. Następnie wyświetla na tablicy

            fragment filmu DVD pokazującego pracę serca człowieka i sam przebieg             badania

          - uczniowie oglądają animację dotyczącą badania tętna i ciśnienia krwi

             a następnie samodzielnie starają się  przeprowadzić takie badania 

             z wykorzystaniem ciśnieniomierza.

             Wybrany uczeń zapisuje uzyskane wyniki i analizuje je.

                     

4.     Faza podsumowująca:

Nauczyciel tłumaczy jak ważna jest troska o sprawne funkcjonowanie serca wyrażająca się odpowiednią dietą, nie używaniem używek i właściwym trybem życia.

5.     Zadanie domowe

     Dokonaj trzech pomiarów tętna ( własnego lub wybranego domownika )

po dłuższym odpoczynku, po umiarkowanym i intensywnym wysiłku.

Wyniki pomiarów zapisz w zeszycie przedmiotowym. Przeanalizuj je oraz wyciągnij z nich wnioski

 

 

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV-VIA

 

Temat: Polscy poeci wyróżnieni Nagrodą Nobla.

Prowadząca: mgr Katarzyna Cieślak

Czas: 2 jednostki lekcyjne

Termin: 09.03.2018, 12.03.2018

Cele wynikające z podstawy programowej:

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:

-wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (I.1.7.)

-samokształcenie i docieranie do informacji (I.2)

Analiza i interpretacja tekstów kultury:

-nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje) (II.1.1)

 

Metody i techniki pracy:

-praca z tekstem, prezentacja multimedialna, rozmowa.

Formy pracy: jednostkowa, grupowa

Środki dydaktyczne:

- interpretacja głosowa utworów Wisławy Szymborskiej „ Do własnego wiersza”, „ Kałuża” oraz Czesława Miłosza „Furtka”, „Ojciec w bibliotece” (płyta CD), piosenka zespołu Maanam z utworem W. Szymborskiej „ Nic dwa razy”, podręcznik „ Między nami”

A. Łuczak, A. Murdzek do klasy VI, GWO.

 

Przebieg lekcji:

 

1. Powitanie.

2.Zapoznanie uczniów z tematem lekcji, przedstawienie celów.

3. Zapisanie tematu lekcji.

4. Obejrzenie prezentacji przygotowanej przez nauczyciela- Polscy poeci wyróżnieni Nagrodą Nobla- zapoznanie się z informacjami na temat Nagrody Nobla oraz nagrodzonych polskich poetów. 

5. Wyszukiwanie informacji o twórczości artystów w Internecie (wykorzystanie tablicy MAC TECHNOLOGIE).

6. Analiza i interpretacja utworów zamieszczonych w podręczniku:

- odsłuchanie utworów z płyty CD,

- dzielenie się wrażeniami po wysłuchaniu wierszy,

- ustalenie osoby mówiącej w utworze,

- ustalenie adresata wypowiedzi,

- zastanowienie się nad przekazem wiersza,

- omówienie budowy utworu.

 7. Nauczyciel proponuje znalezienie w Internecie wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Nic dwa razy”, do którego skomponowano muzykę. Odsłuchanie utworu w wykonaniu zespołu Maanam. Krótka analiza utworu.

8. Zapisanie notatki na tablicy.

9. Pożegnanie.

 Prezentacja do lekcji

 

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV-VIIA

 

Temat: Utrwalanie pisowni wyrazów z „ó”.

Prowadząca: mgr Katarzyna Cieślak

Czas: jednostka lekcyjna (45 min.)

Termin: 08.06.2018r.

Cele wynikające z podstawy programowej:

Kształcenie językowe:

- uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni (II.4)

 

 

Metody i techniki pracy:

- metody aktywne,rozmowa

Formy pracy: jednostkowa, grupowa

Środki dydaktyczne:

Program „Klik uczy ortografii” ( WSiP), tablica MAC TECHNOLOGIE, karty pracy.

 

 

Przebieg lekcji:

 

1. Powitanie.

2.Zapoznanie uczniów z tematem lekcji, przedstawienie celu.

3. Zapisanie tematu lekcji.

4. Przypomnienie zasady ortograficznej dotyczącej „ó” wymiennego.

Ó piszemy w wyrazie wtedy, gdy w innym wyrazie podobnym ze względu na kształt, budowę i znaczenie wymienia się ono na o,e lub a.

mój- moje   ó:o

siódmy –siedem   ó:e

wrócić- wracać ó:a

Ó piszemy w zakończeniach – ów,- ówka, -ówna, np.:

Głogów, makówka, Kubiakówna.

5. Rozdanie uczniom kart z zasadą ortograficzną, wklejenie do zeszytu.

6.Ćwiczenia utrwalające poznaną zasadę ortograficzną- praca z programem „Klik uczy ortografii”.

7. Podanie zadania domowego- karty pracy.

8. Pożegnanie uczniów.

   

   

   

 

 

Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Prowadząca: mgr Magdalena Baszczyńska

Poziom biegłości językowej: A1

klasa: IV-VIIA

czas trwania lekcji:1h- 45minut

data: 25.05.2018

 

 

 

Temat lekcji: ”  The Animal Kingdom”- skills- rozwijanie umiejętności językowych

Cele lekcji:

Ø      Uczniowie  będą potrafili rozmawiać o zwierzętach

Ø      Uczniowie będą wiedzieli jak wymawiać słownictwo związane z zwierzętami i królestwem zwierząt

Ø      Uczniowie będą potrafili słuchać nagrania ze zwróceniem szczególnej uwagi na konkretną informacje

Ø     Uczniowie będą rozumieli  słuchany i czytany tekst

Ø     Uczniowie będą potrafili odpowiedzieć na pytania dotyczące słuchanego/czytanego tekstu

Ø     Uczniowie będą utrwalali zdobyte wiadomości grając w grę

Ø     Uczniowie będą potrafili dokonać  własnej ewaluacji i określić swoje emocje

Pomoce:

Ø      Tablica multimedialna, oprogramowanie do tablicy multimedialnej

Ø      Pomoce przygotowane przez nauczyciela (lista słówek dla każdego ucznia)

Ø      Flashcards (buźki)

 

Język

Ø      Sownictwo


„The animal kingdom”

·        bear-niedźwiedź

§        mammals - ssaki

§        thick –gruby

§        fur- futro

§        sharp- ostre

§        claws- pazury

§        goose- gęś

§        geese- gęsi

§        bird- ptak

§        feathers- pióra

§        beak- dziób

§        peacock-paw

§        donkey-osioł

§        farm animals-zwierzęta hodowlane

§        reptiles- gady

§        lizard- jaszczurka

§        goats- kozy

§        owl- sowa

§        wings- skrzydła


 

Ø     Zwroty: Let’s have a look at a few animals, Can you describe…?, What is it?, Let’s read, Let’s listen,  Let’s translate, Let’s play, Do you have a pet?, What’s your (dog) called?, Here you are, Thank you  etc.

 

Przebieg lekcji:

 

 WARM UP: (5 min)-lockstep, individual work

 

·        N wita sie z U: Hi!/Good morning! How are you? , N sprawdza obecność , U odpowiadają w języku angielskim (present/ absent)

·        N powtarza z uczniami słownictwo i zagadnienia z poprzedniej lekcji

U zgłaszają się i mówią nazwy zwierząt, które pamiętają z poprzednich lekcji

·        N zapisuje na tablicy temat lekcji i wyjaśnia cele dzisiejszych zajęć

 

 

PRE-READING/LISTENING:(5 min)-lockstep, individual work

·        N rozdaje U listę słówek, U powtarzają za nauczycielem na głos każdy wyraz w j. ang, następnie czytają polskie tłumaczenie, N zwraca uwagę na poprawną wymowę czytanych słów

WHILE-READING/LISTENING-(15- 20 min)- lockstep, individual work

·        U oglądają, słuchają, powtarzają i tłumaczą fragmenty video. ( nagranie video z napisami:

3 części :

Part 1 – Animal Kingdom

·        Po każdym zdaniu N zatrzymuje nagranie, każdy U ma za zadanie przeczytać jedno zdanie oraz spróbować przetłumaczyć dany fragment (czytanie i słuchanie ze zrozumienie)

U wykorzystują listę słówek jako pomoc w tłumaczenie tekstu

Part 2- More Animals

W tej części  filmiku U poznają kolejne zwierzęta,

N zwraca uwagę na grupy zwierząt: mammals( ssaki), reptiles (gady), birds ( ptaki)

U oglądają filmik i powtarzają nazwy zwierząt, tłumaczą zdania

POST-READING/LISTENING (15-20min)-lockstep, individual work, group work

·        U odpowiadają na pytania związane z treścią  słuchanego i czytanego tekstu

Na tablicy multimedialnej U widzą 10 zdań, zadaniem U jest określenie czy dane zdania są prawdziwe(T) czy fałszywe (F)

U podchodzą do tablicy,czytają na głos zdania i zaznaczają odpowiedzi, odpowiedni dźwiek sygnalizuje czy udzielona odpowiedź jest poprawna czy błędna..

·        Game: N dzieli klasę na 2 zespoły:  boys (chłopcy), girls(dziewczęta) i wyjaśnia kolejne zadanie

·        Na tablicy pojawia się gra (board game), N tłumaczy zasady ( U podchodzi do tablicy zakręca ruletką, na ruletce znajdują się liczby od 1 do 6, pionek na tablicy przesuwa się o tyle pól  ile wypadnie na ruletce, w grze występują pola w różnych kolorach: czerwony – powiedz brakujące słowo, żółty - quiz, niebieski- powiedz co to jest, brązowy-  wracamy na start)

·        U grają w grę, N czuwa nad przebiegiem gry, w razie potrzeby N wyjaśnia wątpliwości                        i wspiera uczniów

·        Na zakończenie N prosi U aby zamknęli oczy i powiedzieli słówka, które zapamiętali z dzisiejszej  lekcji, U  zgłaszają się  i odpowiadają

·        Ewaluacja zajęć: N pokazuje U 2 buźki J L, N pyta U co one znaczą, U odpowiadają I’m happy/ I’ sad/ I like it/ I don’t like it.

·        U przekazują sobie buźkiJ - I’m happy oraz L - I’m sad. Każdy uczeń wybiera buźkę, która określa jego nastrój i wrażenia po dzisiejszych zajęciach oraz  na głos wypowiada  odpowiednie zdanie. U, którzy po dzisiejszych zajęciach są szczęśliwi, gdyż zajęcia się im bardzo podobały I’m happy lub jeśli ktoś czuję się smutny lub nie spodobały mu się zajęcia identyfikuję się ze smutną buźką i mówi I’m sad.

·        Zakończenie zajęć, podziękowanie, podanie i wyjaśnienie zad.dom, pożegnanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: czwartek czerwca 14, 2018.